ذخیره داده ها در HTML5
ذخیره داده ها در HTML5
27/11/1395
افزونه های کروم برای طراحان سایت
افزونه های کروم برای طراحان سایت
29/11/1395
نمایش همه

رویدادهای مربوط به صفحه کلید و ماوس در HTML

رویدادهای مربوط به صفحه کلید و ماوس در HTML

معرفی رویدادهای مربوط به صفحه کلید و ماوس در HTML

در این مقاله شما میتوانید با رویدادهای مربوط به صفحه کلید و ماوس در HTML آشنا شوید که این سه رویداد را برای شما شرح میدهیم به این مورد توجه داشته باشید که انجام اینکار ها در طراحی سایت تاثیر بسزایی دارد :

رویدادهای مربوط به صفحه کلید و ماوس در HTML

رویدادهای مربوط به صفحه کلید سه رویداد در این دسته قرار می گیرد :

onkeydown  در زمان فشار دادن دکمه صفحه کلید Script تعریف شده در مقدار این شناسه اجرا می شود.
onkeypress هنگامی که یک دکمه در صفحه کلید فشرده می شود و رها می شود Script موجود در این شناسه اجرا می شود.
onkeyup در زمان رها شدن یک کلید این شناسه فعال می شود. رویدادهای مرتبط به صفحه کلید نباید در تگ های زیر استفاده شود:

<base>, <br>, <bdo>, <frame>, <frameset>, <iframe>, <html>, <head>, <meta>, <param>, <script>, <style>, <title>

رویدادهای مربوط به صفحه کلید و ماوس در HTML
رویدادهای مرتبط به ماوس :

onclick در زمانی که بر روی قسمتی که این شناسه را دارد کلیک کنید اجرا می شود.
ondblclick  مقدار موجود در این شناسه در زمانی که دوبار کلیک بر روی قسمتی که این شناسه در آن به کار رفته شود اجرا می شود.
onmousedown هنگامی که کلید ماوس فشرده می شود این شناسه عمل می کند.
onmousemove هنگامی که Mouse را در صفحه حرکت می دهید این رویداد اجرا می شود.
onmouseover هنگامی که Mouse روی قسمتی که حاوی این شناسه است قرار می گیرد این رویداد اجرا می شود.
onmouseout این رویداد وقتی که ماوس از روی قسمتی که حاوی این رویداد است خارج می شود اجرا می شود.
onmouseup زمانی که کلید ماوس رها می شود این رویداد اجرا می شود.
رویدادهای ماوس نیز مثل رویدادهای صفحه کلید نباید در تگ های زیر استفاده شوند :

<base>, <br>, <bdo>, <frame>, <frameset>, <iframe>, <html>, <head>, <meta>, <param>, <script>, <style>, <title>